دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

برگزاری دوره های تخصصی مدیریت بیمارستان

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴

کارگاه روش تحقیق کمی در تاریخ 9 تیر ماه سال جاری برگزار گردید.

کارگاه "روش تحقیق کمی" با همکاری قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴

اولین جلسه دوره مدیریت عمومی جهت مدیران شهرداری برگزار گردید.

اولین جلسه دوره مدیریت عمومی جهت مدیران شهرداری برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

کارگاه "آشنایی با نرم افزارMAX QDA" برگزار گردید.

کارگاه "آشنایی با نرم افزار MAX QDA" با همکاری قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در روز پنجشنبه 7 خرداد ماه سال جاری برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴

کارگاه systematic review برگزار شد.

گارگاه "مرور نظام مند مطالعات" با همکاری قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن